วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร BSD Open House ครั้งที่ 4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
(Business Software Development)
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Open House ครั้งที่ 4


วัน: วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553
เวลา: 9:00-12.00 น.
สถานที่: IT Studio ชั้น 9 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่ :: สำรองที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาสถิติ โทร 022185650-1
http://bsd.acc.chula.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทาง ธุรกิจ ภาควิชาสถิติได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสนับสนุน การผลิตบุคลากรในสาขา การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ จึงเสนอหลักสูตรนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านนี้

ภาควิชาสถิติตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ประกอบกับภาควิชาสถิติ มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงเปิดสอนหลักสูตรขึ้น ในปี พ.ศ.2546 สำหรับภาคปกติที่มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ เมื่อเปิดหลักสูตร ภาคปกติได้ 3 รุ่น ภาควิชาสถิติได้เปิดภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งมีการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันธรรมดาและ วันเสาร์ ขึ้นในปี พ.ศ.2549

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ โดยเน้นเทคโนโลยี เชิงวัตถุ

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คาดหวังว่าบัณฑิตของหลักสูตรฯ จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถมีกระบวนการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตราฐาน รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวิชากา ด้าน การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น: