วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ ย้ายวันเรียน วิชา Data Mining

วันพุธนี้ 3 ธันวาคม 2551 ไม่มีเรียนวิชา Data Mining นะครับ

ย้ายไปเป็นวัน พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 แทน
เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(เหมือนวันพุธที่แล้ว)

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศวิชา SQA

วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2551 งดการเีรียนการสอน

ชดเชยวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2551 แทน ทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สอบ midterm วันที่ 20 ธ.ค. 2551

ให้เอากระดาษ A4 ครึ่งแผ่นเข้าห้องได้อย่างเดียว

วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับการ Present Software Studio 2 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551

กำหนดการนำเสนอครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
เริ่มเวลา 18.30 น.

ผลการจับฉลาก เป็นดังนี้

 • กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
ให้ present ตามแผนที่วางไว้ ว่าเมื่อถึงวันนั้น มีความคืบหน้าอย่างไร ติดปัญหาอะไร มีการแก้ไขปรับปรุงแผนอย่างไร อาจจะมีการเปรียบเทียบกับแผนเดิมด้วยก็ได้

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

SQA: Assignment #2

Assignment #2 ให้ค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลของ Quality Model 2 ตัว คือ ISO9000 และ ISO12207

โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

- What is the model?
- Model concept
- Model Approach
- Briefly explanation about model's requirement (สรุปย่อๆ เกี่ยวกับ requirement ของ model นั้นๆ)
- Model's approach for QA
- Benefits of the model

สิ่งที่ต้องส่ง

- Report เป็น hard copy 1 ชุด
- Powerpoint

กำหนดส่ง 6 ธันวา 2551

---------------------------------------------------------------------------

ผลการจับฉลากเพื่อแบ่งงานให้แต่ละกลุ่ม

กลุ่ม ISO9000 ได้แก่ กลุ่ม 2,3,4
กลุ่ม ISO12207 ได้แก่ กลุ่ม 1,5,6


อ. จะสุ่มเลือก 1 ใน 3 กลุ่มของแต่ละ model ออกมา present โดยกลุ่มที่เหลือจะต้องคอยเสริมและ present ของกลุ่มตนเอง เพิ่มเติมจากกลุ่มหลักที่ออกมา present ด้วย

--------------------------------------------------------------------------

จบข่าว .... report by PoPz

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Data Mining: Assignment#1

Assignment 1:
คะแนนเต็ม: 5 คะแนน
กำหนดส่ง: สัปดาห์ที่ 6 (3 ธค 2551)
คำสั่ง : ให้อ่านบทความที่กำหนดและสรุปเทคนิคการประมวลข้อมูลที่พบในบทความ และให้ความเห็นว่าวิธีการประมวลข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
บทความ:
บัณฑิต เชี่ยวเจริญ และ จันทร์เจ้า มงคลนาวิน, การทำเหมืองข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซด์ กรณีศึกษา: HomeDD.com, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 103, หน้า 3042, มกราคม มีนาคม 2548.

Vol27_No1_30.pdf

มีการแบ่งกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน 8 กลุ่ม ดังมีรายนามดังนี้

G1 - ศักดิ์ กู้ ไท เดียร์
G2 - อั๋น เบิร์ด อิม แก้ว
G3 - กิ๊บ ญิ๋ง ป๊อป เม้ง
G4 - บัว บี หมิว แนน
G5 - โจ้ อ๊อค เปิ้ล นุ
G6 - แบด ชาย ปา กาน
G7 - ก็อป กิต ตัน ปุ๋ม
G8 - หนุ่ย แจ๊ค เจิน ปิ่น

ส่วนลำดับการ present ในงานที่3 จะทำการจับฉลากเหมือนเคยวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Software Studio 2: ลำดับการ Present ความก้าวหน้า ครั้งที่2

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
เริ่มเวลา 18.30 น.

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
 • กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
ครั้งนี้ นำเสนอ Gantt Chart ที่แสดงการวางแผนงาน ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร มีการวาง milestone ในแต่ละช่วงของการทำงานอย่างไร สู้ๆนะครับ ^_^

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

การบ้าน SQA Assignment#1

SQA Assignment#1: Quality Gurus
Due Date: Sat 15 Nov 2008
กลุ่มที่ทำหัวข้อ [1,4] ได้แก่ กลุ่มที่ 2,3,5
กลุ่มที่ทำหัวข้อ [2,3] ได้แก่ กลุ่มที่ 1,4,6

[1,4]
- Walter Shewhart

 • PDCA Model คืออะไร
 • มีหลักการนำไปใช้อย่างไร
- Phillip Crosby
 • อธิบายแนวคิด quality is free
 • หลักการบริหารคุณภาพ Crosby's 14 step program มีอะไรบ้าง
[2,3]
- W. Edwards Deming
 • Deming's 14 Step Program (หลักการ 14 ประการในการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารแบบตะวันตก มาเป็นองค์กรที่เน้นในด้านคุณภาพและลูกค้า)
- Joseph Juran
 • อธิบายนิยามของคำว่า "Fitness for Use"
 • Juran Trilogy - 10 step program of Quality Plan, Quality Control, Quality Improvement

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Software Studio 2: Presentation on 3 Nov 08

ผลจากการจับฉลาก
ลำดับการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เป็นดังนี้

 1. กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 2. กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 3. กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 4. กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 5. กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 6. กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
จุดประสงค์ของการ present ครั้งนี้ อาจารย์ต้องการให้ requirement แต่ละกลุ่มนิ่ง
และกำหนด scope ให้ชัดเจน เพื่อให้ขั้นต่อๆไปมีปัญหาน้อยลง