วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดสอบ Adv. Knowledge Discovery and Data Mining

สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2551
เวลา 18.00 - 20.00 น. ห้อง 134 ตึก 1 (อาคารไชยยศสมบัติ)

- ข้อสอบประมาณ 15 ข้อ หัวข้อละประมาณ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าได้(เผื่อจะใช้)
- อย่าตอบแบบทวนคำถาม
- อย่าตอบแบบไม่ฟันธง
- ตอบคำถามให้ครบตามที่โจทย์ถาม
- close book
- Neural Networks ไม่ออกสอบข้อมูลจาก แก้ว

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ วันหยุด Software Studio 2

Software Studio 2 หยุดวันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 2551

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับการ Present Software Studio 2 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551

กลุ่มแรก เริ่มเวลา 18.30 น.

ลำดับที่ 1 - Group1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
ลำดับที่ 2 - Group5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
ลำดับที่ 3 - Group4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
ลำดับที่ 4 - Group6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
ลำดับที่ 5 - Group3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
ลำดับที่ 6 - Group2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศวันสอบ วิชา Data Mining

Midterm Exam: Wed 24 Dec 08
Time: 18:00 - 21:00 (To be confirmed later)
Room: Learning Lab (To be confirmed later)

Final Exam: Wed 25 Feb 09
Time: 18:00 - 21:00 (To be confirmed later)
Room: Learning Lab (To be confirmed later)

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ ย้ายวันเรียน วิชา Data Mining

วันพุธนี้ 3 ธันวาคม 2551 ไม่มีเรียนวิชา Data Mining นะครับ

ย้ายไปเป็นวัน พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 แทน
เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(เหมือนวันพุธที่แล้ว)

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศวิชา SQA

วันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 2551 งดการเีรียนการสอน

ชดเชยวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2551 แทน ทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สอบ midterm วันที่ 20 ธ.ค. 2551

ให้เอากระดาษ A4 ครึ่งแผ่นเข้าห้องได้อย่างเดียว

วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับการ Present Software Studio 2 วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551

กำหนดการนำเสนอครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
เริ่มเวลา 18.30 น.

ผลการจับฉลาก เป็นดังนี้

 • กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
ให้ present ตามแผนที่วางไว้ ว่าเมื่อถึงวันนั้น มีความคืบหน้าอย่างไร ติดปัญหาอะไร มีการแก้ไขปรับปรุงแผนอย่างไร อาจจะมีการเปรียบเทียบกับแผนเดิมด้วยก็ได้

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

SQA: Assignment #2

Assignment #2 ให้ค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลของ Quality Model 2 ตัว คือ ISO9000 และ ISO12207

โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

- What is the model?
- Model concept
- Model Approach
- Briefly explanation about model's requirement (สรุปย่อๆ เกี่ยวกับ requirement ของ model นั้นๆ)
- Model's approach for QA
- Benefits of the model

สิ่งที่ต้องส่ง

- Report เป็น hard copy 1 ชุด
- Powerpoint

กำหนดส่ง 6 ธันวา 2551

---------------------------------------------------------------------------

ผลการจับฉลากเพื่อแบ่งงานให้แต่ละกลุ่ม

กลุ่ม ISO9000 ได้แก่ กลุ่ม 2,3,4
กลุ่ม ISO12207 ได้แก่ กลุ่ม 1,5,6


อ. จะสุ่มเลือก 1 ใน 3 กลุ่มของแต่ละ model ออกมา present โดยกลุ่มที่เหลือจะต้องคอยเสริมและ present ของกลุ่มตนเอง เพิ่มเติมจากกลุ่มหลักที่ออกมา present ด้วย

--------------------------------------------------------------------------

จบข่าว .... report by PoPz

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Data Mining: Assignment#1

Assignment 1:
คะแนนเต็ม: 5 คะแนน
กำหนดส่ง: สัปดาห์ที่ 6 (3 ธค 2551)
คำสั่ง : ให้อ่านบทความที่กำหนดและสรุปเทคนิคการประมวลข้อมูลที่พบในบทความ และให้ความเห็นว่าวิธีการประมวลข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
บทความ:
บัณฑิต เชี่ยวเจริญ และ จันทร์เจ้า มงคลนาวิน, การทำเหมืองข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซด์ กรณีศึกษา: HomeDD.com, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 103, หน้า 3042, มกราคม มีนาคม 2548.

Vol27_No1_30.pdf

มีการแบ่งกลุ่มใหม่ กลุ่มละ 4 คน 8 กลุ่ม ดังมีรายนามดังนี้

G1 - ศักดิ์ กู้ ไท เดียร์
G2 - อั๋น เบิร์ด อิม แก้ว
G3 - กิ๊บ ญิ๋ง ป๊อป เม้ง
G4 - บัว บี หมิว แนน
G5 - โจ้ อ๊อค เปิ้ล นุ
G6 - แบด ชาย ปา กาน
G7 - ก็อป กิต ตัน ปุ๋ม
G8 - หนุ่ย แจ๊ค เจิน ปิ่น

ส่วนลำดับการ present ในงานที่3 จะทำการจับฉลากเหมือนเคยวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Software Studio 2: ลำดับการ Present ความก้าวหน้า ครั้งที่2

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
เริ่มเวลา 18.30 น.

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
 • กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
ครั้งนี้ นำเสนอ Gantt Chart ที่แสดงการวางแผนงาน ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร มีการวาง milestone ในแต่ละช่วงของการทำงานอย่างไร สู้ๆนะครับ ^_^

วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

การบ้าน SQA Assignment#1

SQA Assignment#1: Quality Gurus
Due Date: Sat 15 Nov 2008
กลุ่มที่ทำหัวข้อ [1,4] ได้แก่ กลุ่มที่ 2,3,5
กลุ่มที่ทำหัวข้อ [2,3] ได้แก่ กลุ่มที่ 1,4,6

[1,4]
- Walter Shewhart

 • PDCA Model คืออะไร
 • มีหลักการนำไปใช้อย่างไร
- Phillip Crosby
 • อธิบายแนวคิด quality is free
 • หลักการบริหารคุณภาพ Crosby's 14 step program มีอะไรบ้าง
[2,3]
- W. Edwards Deming
 • Deming's 14 Step Program (หลักการ 14 ประการในการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารแบบตะวันตก มาเป็นองค์กรที่เน้นในด้านคุณภาพและลูกค้า)
- Joseph Juran
 • อธิบายนิยามของคำว่า "Fitness for Use"
 • Juran Trilogy - 10 step program of Quality Plan, Quality Control, Quality Improvement

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Software Studio 2: Presentation on 3 Nov 08

ผลจากการจับฉลาก
ลำดับการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เป็นดังนี้

 1. กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 2. กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค เปิ้ล ปุ๋ม)
 3. กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 4. กลุ่ม 4 (ตัน บัว บี หมิว แนน นุ)
 5. กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 6. กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
จุดประสงค์ของการ present ครั้งนี้ อาจารย์ต้องการให้ requirement แต่ละกลุ่มนิ่ง
และกำหนด scope ให้ชัดเจน เพื่อให้ขั้นต่อๆไปมีปัญหาน้อยลง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสงเทียนน้อยๆ คอยรับขวัญเจ้า BSD3EX.. โอ้ น้องเอย
พี่นี้ขอชื่นเชย ไม่ละเลยแรมไกล
พี่รักเจ้าดั่งดวงใจ มิคลายหน่ายนา
..ล้า..ลา..ล้า..ลา..ลา..ล้า..ลา..ลา..ล้า..ลา..ลา
(ช)พี่จะรับขวัญเจ้า
(ญ)เข้ามาเป็นขวัญจิต
(ช)จะรักดังชีวิต
(ญ)ใจคิดกรุณา..
(พร้อม) ..ล้า..ลา..ล้า..ลา..ลา..ล้า..ลา..ลา..ล้า..ลา..ลา
(ช)ขอให้คลายหายโศก
(ญ) พ้นภัยหายโรค
(พร้อม)ให้มีโชคนะน้องยา
พี่จะเอาด้ายยาว ขาวบริสุทธิ์
..หล่า..ลา..ล้า..ลา..ลา..หล่า
พันมัดผูกไว้ ที่ข้อมือของเจ้า
..หล่า..ลา..ล้า..ลา..ลา..หล่า
เหมือนดังใจพี่ ผูกพันเจ้าไว้ ไม่หน่ายหนี
..ล้า.. ลา.. ใจผูกพัน


ขอบคุณพี่ซ้ง BSD 1 EX สำหรับข้อมูล

วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ส่งงาน SW Design จ่ายตังค์เสื้อรุ่น กิจกรรมรับน้อง

สวัสดีครับ ผ่านพ้นช่วงสอบไปแล้วนะครับ คงมีตามเก็บรายงาน กับ กิจกรรมของรุ่นอันใกล้นี้คือการรับน้องรุ่น BSD3EX ที่จะมีขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551 ที่โรงแกรม แกรนด์รอยัลพลาซ่า กลางเมืองฉะเชิงเทราครับ ช่วงนี้ขอชี้แจงเรื่องหลักๆ 3 เรื่องดังนี้นะครับ

1. ส่งงาน SW Design

กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 แต่ขอให้มาส่งรูปเล่มเย็นวันที่ 2 ตุลาคม พร้อมรับเสื้อนะครับ หรือช้าสุดไม่เกิน 13.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม พี่จะรออยู่ที่ใต้ตึกมหิตฯ นะครับ แล้วจะได้รวบรวมไปให้ทางภาควิชา นำส่ง อ.วิวัฒน์ อีกทีหนึ่งครับ ถ้ามาเกินกว่า 13.00 น. ให้นำส่งที่ภาควิชาสถติ ชั้น 8 ด้วยตนเองนะครับ พี่จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ให้

2. เรื่องเสื้อรุ่น

ราคา

ขอชี้แจงราคาดังนี้ครับ ค่าเสื้อ = (ตัวเสื้อ 120 + ค่าปัก 70 ) * 5 ตัว เท่ากับคนละ 950 บาท
แต่ขอเก็บคนละ 1,000 บาทนะครับ ส่วนเกิน 50 บาท จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับน้องครับ เช่น ดอกไม้ เทียน ป้ายชื่อ ของรางวัล ของบริจาค และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ คับ

การชำระเงิน

- ชำระที่หัวหน้ากลุ่ม และให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรวบรวมเงินตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ส่งที่พี่นุครับ โดยมีช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้ครับ

ช่องทางที่ 1 ::ชำระเป็นเงินสด::

ชำระที่พี่นุ ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม หรือช้าสุดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม
(แต่ขอภายในวันศุกร์ที่ 3 จะดีกว่าครับ ไม่อยากถือเงินสดไปต่างจังหวัด ไม่ค่อยปลอดภัย)

ช่องทางที่ 2 ::โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร::

ชื่อบัญชี นายธนุวัฒน์ มีศีลสัตย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม ออมทรัพย์
เลขที่ 071-1-22614-8

(โอนเสร็จแล้วช่วย sms หรือโทรแจ้งด้วยนะครับ)

การรับเสื้อ

- รับในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ใต้ตึกมหิตฯ เวลาประมาณ 18.30 น. พร้อมมาส่งงาน อ.วิวัฒน์
สำหรับเสื้อผูชายมารับได้ทุกคน แต่เสื้อผู้หญิงเฉพาะสีชมพู อาจจะไม่ทัน พี่จะรับผิดชอบไปซักรีดให้
แล้วมารับวันเสาร์ที่ 4 ตอนเช้าเลยนะครับ (กรณีไม่มารับด้วยตนเองแต่จะพยายามฝากเพื่อนในกลุ่มเก็บไว้ให้ แล้วใช้เพื่อนซักรีดให้นะคร๊าบบ)


3. การเตรียมตัว กิจกรรมรับน้อง BSD3EX

4 ตุลาคม ตอนเช้า แต่งกายจามจุรี สีชมพู
(เมาขี้ตา พาน้องไหว้พระรูป)

- พบกัน 7.15 น. หน้าตึกมหิต
- พาน้องไปถวายบังคมพระรูป 2 รัชกาล
- ช่วยอาจารย์ ดูแลนำของขึ้นรถ
- มีหน่วยกล้าตาย 1 คน (ยังไม่ระบุ)
ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอนกลางคืน และแจกอุปกรณ์เกมส์บิงโกบนรถน้อง

4 ตุลาคม ตอนกลางคืน แต่งกายสีอะไรยังไม่บอก (คิดไม่ออก)
(การแสดงของรุ่นน้อง เกมส์สัมพันธ์ และบายศรีสู่ขวัญ)

- พิธีกรเอาฮา ( พี่นุ ปา) พิธีกรนำเกมส์ (อั๋น) กล่าวต้อนรับน้องๆ
- การแสดงจากน้องๆ (3-4 ชุด ชุดละไม่เกิน 15 นาที)
- เกมส์บิงโก โอ้โห พี่น้อง
- เกมส์สุมหัวตัวดี พี่น้อง
- น้องจับพี่ บัดดี้ฮาเฮ
- บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อไม้ข้อมือ
- ส่งท้ายพี่น้องร่วมร้อง มหาจุฬาลงกรณ์

----- ปิดงาน ราตรีสวัสดิ์ ------

5 ตุลาคม ตอนสาย ๆ แต่งกายสีฟ้า
(ออกงานการกุศล ไปวัด บริจาคของให้โรงเรียน)

- ช่วยกันขนของ (อาจารย์เตรียมไป + ที่เราบริจาคเพิ่ม)
- ใครอาราธนาศีลเป็นบ้าง เตรียมตัวไปด้วยเน้อ

การจัดหาอุปกรณ์

- รายชื่อรุ่นน้อง (พี่นุ)
- ป้ายชื่อคล้องคอ รุ่นพี่ + รุ่นน้อง (อิม+ป๊อป+ญิ๋ง)
- ดอกกุหลาบชมพู 100 ดอก (แก้ว)
- เทียนบายศรีขนาดเล็ก 1 ห่อใหญ่ (แก้ว)
- สายสิญจน์ 2 ม้วนโตๆ (แก้ว)
- ที่รองเทียน (ตั้งได้ ไม่ล้ม ไม่หยดใส่มือ) (อิม+กิ๊ป)
- ปากกาเมจิก สีดำ (พี่นุ)
- กรรไกร (พี่นุ และน้อง)
- อุปกรณ์เกมส์บิงโก (อิม+อั๋น)
- การ์ด Welcome ให้น้อง (พี่ BSD2EX ทุกคน)
- ของรางวัลเล่นเกมส์สมุดสวยๆ 4 เล่ม (ป๊อป + ญิ๋ง)
- ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้กล้า (ป๊อป+ญิ๋ง+กิ๊ป)
- กระดาษ A4 จำนวนหนึ่ง (พี่นุ)
- ฉลากชื่อรุ่นพี่ ไว้ให้น้องจับ 2 ชุด (พี่นุ)
- เนื้อเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ (ป๊อป)
- CD เพลง มหาจุฬาลงกรณ์ (ญิ๋ง)
- CD เพลง อื่นๆ (แล้วแต่เลย)
- กล้อง VDO (ป๊อป)
- ของบริจาคสมทบให้โรงเรียน (เบิร์ด+อั๋น+แก้ว+....)
- ของบริจาคสมทบให้วัด (ป๊อป+ญิ๋ง+อั๋น+...)

งานที่เราช่วยกัน

- พาน้องไปถวายสักการะพระรูป
- ทำสายสิญจน์ บายศรีสู่ขวัญ ช่วยกันทำบนรถ
- ขนของขึ้นลงรถ
- เตรียมการ์ด Welcome (อย่าลืม ไม่ไปฝากเพื่อนมานะครับ)
- สร้างภาพ เอ้ย สร้างมิตรภาพที่ดีต่อรุ่นน้องครับสถานที่

ห้องพัก 3 คนนะครับ

ห้องประชุม

ฟิตเนส สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร ซาวน่า สนุกเกอร์

ห้องอาหาร

ที่มา http://www.grandroyalplazahotel.com

กำหนดการปฐมนิเทศ สัมมนาพิเศษและดูงานสำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 และ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

กำหนดการปฐมนิเทศ สัมมนาพิเศษและดูงานสำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 และ 3

วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551

ณ โรงแรม Grand Royal Plaza จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2551 (ขอให้สวมเสื้อสีชมพู)

7.30 น. นัดพบกันอาคารมหิตลาธิเบศร ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ถวายบังคมพระรูป 2 รัชกาล

8.00 น. ออกเดินทาง มีอาหารว่างและน้ำแจกบนรถ
10.00 น. เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท Thai Lube Base Company Limited จังหวัดชลบุรี

12.30 น. ถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. รุ่นที่ 2 แนะนำการจัดทำโครงการพิเศษ
รุ่นที่ 3 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

15.00 น. พักน้ำชา - กาแฟ

15.15 น. รุ่นที่ 2 แนะนำการจัดทำโครงการพิเศษ (ต่อ)
รุ่นที่ 3 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (ต่อ)

17.30 น. อิสระตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. กิจกรรมรับน้อง

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 (ขอให้สวมเสื้อสีฟ้า)

7.00 น. กิจกรรมตักบาตร

8.00 น. อาหารเช้า

9.00 น. รุ่นที่ 3 แนะนำหลักสูตรฯ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

10.00 น. ออกเดินทาง แวะทำบุญถวายสังฆทานที่วัด
และบริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน

11.00 น. อาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านใหม่

13.00 น. ออกเดินทางกลับ

14.00 น. ถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดิภาพ

วันพุธที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

โหวตเสื้อรุ่น BSD2EX (FINAL แล้ว) ภายในวันอังคารที่ 23 ก.ย. ศกนี้

เสื้อออกแบบใหม่ หลังจากมีคอมเม้นต์ ป๊อปได้ทำการปรับแล้ว
ช่วยกัน vote ใหม่นะครับ คลิกที่รูปเพื่อดูเต็มๆ แล้วโหวตทางด้านขวาครับ เหมือนเดิม

กติกา:
1. โหวตได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นรีบรักษาสิทธิของตนเองครับ
2. โหวตได้ไม่เกินวันอังคารที่ 23 กันยายน ศกนี้ หรือเมื่อครบตามจำนวนโหวตเท่ากับจำนวนสมาชิกในห้อง (32 คน)
3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นดุลยพนิจของผู้ออกแบบที่เห็นตามความเหมาะสมของการออกแบบ แต่ทั้งนี้จะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบ
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ด่วน! แจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 51 หมดเขต ศุกร์ที่ 19 ก.ย.51

ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551

กำหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

นิสิตทุกชั้นปีทุกระดับการศึกษาแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน

พ. 10 ก.ย. 51 ศ. 19 ก.ย. 51

คณะรับ CR73 และ CR73A

พ. 24 ก.ย. 51 -

สทป. ประกาศเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th หัวข้อสอบถามข้อมูล

จ. 6 ต.ค. 51 -

นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษารับเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้าและเอกสารแนะนำการลงทะเบียนเรียน ที่ คณะ

จ. 6 ต.ค. 51 อ. 7 ต.ค. 51

นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต และบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

จ. 6 ต.ค. 51 อ. 7 ต.ค. 51

นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนแรกเข้า

อ. 7 ต.ค. 51 -

นิสิตใหม่ลงทะเบียนเรียนโดยการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

อ. 7 ต.ค. 51 พ. 8 ต.ค. 51

นิสิตสอบถามผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการ CR74&CR8

จ. 13 ต.ค. 51 ศ. 17 ต.ค. 51

นิสิตชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้นิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก ซึ่งเป็นผลให้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสายและชำระค่าปรับตามระเบียบจุฬาฯ ต่อไป

จ. 13 ต.ค. 51 ศ. 17 ต.ค. 51

ทะเบียนคณะรับ CR51 และ CR52 ครั้งที่ 1

ศ. 24 ต.ค. 51 -

วันเปิดเรียน

จ. 27 ต.ค. 51 -

นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 7 พ.ย. 51

นิสิตลดรายวิชา

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 5 ธ.ค. 51

นิสิตยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็นS/U หรือ V/W หรือ
ขอลงหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 31 ต.ค. 51

วันสุดท้ายที่ผู้ประสานงานตารางสอนฯ แจ้งรายวิชาขอเปิดสอนและปิดสอนไปยัง สทป.

ศ. 7 พ.ย. 51 -

นิสิตติดต่อ สทป. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็นS/U หรือ V/W หรือขอลงทะเบียนเรียน โดยมีหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ

จ. 3 พ.ย. 51 ศ. 7 พ.ย. 51

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต สำหรับผู้ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา

ศ. 7 พ.ย. 51 -

วันสุดท้ายที่ทะเบียนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ สทป.

ศ. 7 พ.ย. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR51 และ CR52 ครั้งที่ 2

อ. 11 พ.ย. 51 -
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนจ. 10 พ.ย. 51 ศ. 14 พ.ย. 51

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืน (ใช้ จท45) ที่ สทป. เฉพาะกรณีที่ถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน โดยคณะ/มหาวิทยาลัย และกรณีที่ลาออก/ลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

พฤ. 4 ธ.ค. 51 -

นิสิตถอนรายวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต (ใช้ จท48) ที่ทะเบียนคณะ

จ. 8 ธ.ค. 51 พ. 14 ม.ค. 52

นิสิตถอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา (ใช้ จท48บ) ที่ทะเบียนคณะ

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 16 ม.ค. 52

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เริ่มบันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 16 ม.ค. 52

ทะเบียนคณะรับ CR51 ครั้งที่ 3

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR67

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR53

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 12 ธ.ค. 51

วันสอบกลางภาคการศึกษา

จ. 22 ธ.ค. 51 ศ. 26 ธ.ค. 51

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาเพราะป่วย

ศ. 30 ม.ค. 52 -

นิสิตพิมพ์/สอบถาม CR69 (ตารางสอนตารางสอบ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

อ. 27 ม.ค. 52 -

ทะเบียนคณะดาวน์โหลดรหัสการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาถัดไป ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

จ. 12 ม.ค. 52 ศ. 16 ม.ค. 52

ทะเบียนคณะรับ CR58

อ. 3 ก.พ. 52 -

วันสุดท้ายของการลาพักเพราะมีความจำเป็นส่วนตัว

ศ. 20 ก.พ. 52 -

วันสุดท้ายของการเรียน

ส. 21 ก.พ. 52 -

กำหนดสอบประจำภาค

จ. 23 ก.พ. 52 ศ. 6 มี.ค. 52

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาต้น

จ. 2 ก.พ. 52 ศ. 13 มี.ค. 52

วันปิดเรียน

ส. 7 มี.ค. 52 -

วันสุดท้ายที่ สทป. รับ CR58

พฤ. 12 มี.ค. 52 -

นิสิตสอบถาม CR60 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

พ. 18 มี.ค. 52 -

ที่มา: http://www.reg.chula.ac.th/twi2_51.html

แผน ข. ปีการศึกษาที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3)

 • 2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 • 2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2
 • 2603712 โครงการพิเศษ 1
 • 26036XX วิชาเลือก

รายวิชาเลือก (ที่เหลืออยู่ เรียน HCI ไปแล้ว 3 หน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต)

 • 2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง
 • 2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
 • 2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • 2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล (ADV KDD) (สงสัยต้องเลือกกันตัวนี้หละครับเทอมนี้)

เลือกเป็น ตอน 3 เท่านั้นนะครับ ตรวจสอบมาแล้ว ส่วนวิชา S/W Studio II ในคู่มือพิมพ์ผิดนะครับ เป็น 698 แต่รหัสที่ใช้ลงทะเบียน เป็น 700

ขอบคุณแบด....ที่ช่วยเตือนให้นะครับ พี่ก็ลืมไปเลย แต่ยังพอมีเวลากันนะครับ

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดสอบ นำเสนอและส่งงาน เทอม 51/1

BUSINESS SOFTWARE STUDIO I

กำหนดการนำเสนอครั้งที่ 1 (2 รอบ)
รอบที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค ปุ๋ม เปิ้ล)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
รอบที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551

 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 4 (นุ ตัน บัว บี หมิว แนน)

การนำเสนอครั้งที่ 2: (3 รอบ)

รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)

รอบที่ 2: วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)

รอบที่ 3: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 4 (นุ ตัน บัว บี หมิว แนน)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค ปุ๋ม เปิ้ล)

HCI:

 • สอบปลายภาค วันพุธที่ 24 กันยายน 2551 (18.00 - 21.00 น.)

BUSINESS SOFTWARE DESIGN

 • สอบปลายภาค วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 (18.00 - 21.00 น.)

BUSINESS SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

 • สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 (13.00 - 16.00 น.)
 • ส่งรายงานวิจารณ์บทความงานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551
  - ให้แนบ paper ต้นฉบับมาด้วย
  - เขียน Reference ระบุแหล่งที่มาของ paper (เขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง)

วันพุธที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พรก. นิสิต นอกเวลาห้ามอยู่เฉยๆเป็นที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าทางจุฬาฯ ได้ประกาศงดการเรียนการสอนของภาคนอกเวลาราชการ ระหว่างวันอังคารที่ 2 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา หลังจากมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งกันไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีการชดเชยการเรียนการสอน หรือมีการสั่งงานเพิ่มครับ และในช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคแล้ว แต่ละวิชาก็มีการกำหนดวันส่ง project ต่างๆ เป็นการส่งท้าย มาดูกันเลยครับ


Business Software Design
- หายกันไป 2 ครั้ง อาจารย์วิวัฒน์ เลยสั่งให้ทำเอกสารออกแบบ โครงการที่แต่ละกลุ่มได้เลือกมาทำ โดยกำหนดส่งวันอังคารที่ 9 กันยายน 2551

HCI
- อาจารย์ชัชพงศ์ ขอนัดสอนชดเชย (makeup class) วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 18.00 -21.00 น. ห้องสตูดิโอ
- กำหนดส่ง Questionniare Project ภายใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2551 ก่อนเวลา 18.00 น.

Business Sofware Project Management
- อาจารย์ถาวร ยังไม่มีประกาศสอนชดเชย ครับ
- กำหนดส่งการวิจารณ์บทความ คงน่าจะก่อนสอบปลายภาคครับ

Business Software Studio I
- อาจารย์สมจารี กำหนด การนำเสนอความก้าวหน้าครั้งแรก วันอังคารที่ 11 และ 18 กันยายน 2551 การจัดลำดับกลุ่มพี่จะให้จับฉลากเร็วๆ นี้ ส่วนกลุ่มไหนจะขอสลับกันอย่างไรค่อยว่ากันอีกที อาจารย์แจ้งว่าจะเป็นการดูแนวทางว่าแต่ละกลุ่มมากันถูกทางแค่ไหน น่าจะเป็นเรื่อง Requirements ก้บเรื่องของ Project Scope นะครับ
- การนำเสอนครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม หลังจากกลับมาจากรับน้อง (4-5 ตุลาคม 51) ใช้เวลา 3 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551

หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ พี่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คงต้องเช็คเมล์กันบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆ ด้วยนะครับ ใกล้จะสอบปลายภาคแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

หนังสือ Design Patterns และข้าวกล่องที่หายไป


ขอชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือ "First Head Design Patterns" นะครับ ที่จะใช้เรียนในหลัง Midterm ในวิชา Business Software Design ของ อ.วิวัฒน์ พี่ได้เรียนสอบถามไปยัง อ.สม แล้ว เนื่องเกรงว่าเราจะไม่มีหนังสือใช้ทันสำหรับเรียนหลัง Midterm ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วตั้งแต่รุ่น 1 แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมยังเกิดซ้ำนะครับ ... แต่เอาเป็นว่า เพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการที่จะมีหนังสือใช้เรียนได้ทัน เราจะละประเด็นปัญหาไว้ ให้ภาควิชาฯ ไปคิดแล้วกันนะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องคิด คิดมากปวดหัว ตัวดำผิวคล้ำหน้าหมองกันปล่าวๆ จริงไหม แก้ว บัว ตัน เหอๆๆ เข้าตัวไม่เอาดีกว่า ...

ตามที่พี่คุยกับทาง อ.สม ไว้มีข้อมูลดังนี้ครับ อ.สม ชี้แจงว่า ปกติจะมีงบประมาณหนังสือให้วิชาละ 1 เล่ม ประมาณ 600 บาท ตัวเลขไม่แน่ใจ แต่ประมาณนี้ อ.สม ถามถึงราคาว่าประมาณเท่าไหร่ พี่เช็คจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ O'REILLY http://www.oreilly.com/ ราคา US $44.95 คุณเป็นเงินไทยประมาณ 1,500 บาท
แต่ซื้อสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์โดยตรง ซื้อ 2 แถม 1 เท่ากับว่า เล่มละประมาณ US $29.96 คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,020 บาท อ.สมจึงให้พี่เช็คกับทางศูนย์หนังสือจุฬา แล้ว ก็ปรากฎว่าไม่มีชื่อหนังสืออยู่ในสารระบบ ดังนั้นถ้าจะรอ Process ก็คงนาน หรือให้พี่ติดต่อศูนย์หนังสือเองคงเกินขอบเขตพี่ไปหน่อยหละ... พี่เลยตัดสินใจสั่งซื้อหนังสือมาจาก amazon ซึ่งจำหน่ายเล่มละ US $29 แล้วเลือกวิธีการส่งหนังสือแบบด่วนปานกลาง เบ็ดเสร็จ รวมค่าขนส่งแล้วออกมาเล่มละ US $49.65 ตกประมาณ 1,600 บาท สั่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ได้หนังสือวันที่ 7 สิงหาคม ก็ถือว่าเร็วมาก เพราะเคยสั่งซื้อหนังสือทาง amazon แบบส่งปกติ ล่อไปเกือบเดือน

หลังจากที่พี่ได้หนังสือแล้ว พี่ก็โทรไปเรียนสอบถาม อ.สม ถึงความคืบหน้าของการสั่งซื้อหนังสือ อ.สม ชี้แจงว่ายังไม่มีเรืองนี้เข้ามาเลย พี่จึงเรียนสอบถามว่า ถ้าจะทำการ copy จะอนุญาตให้ทำไหม (เพราะเข้าใจดีกว่า การไป copy ของคนอื่นมาแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ลิขสิทธิ แต่เราเอาไว้ศึกษา ถ้าเรารู้และเก่งพอ อนาคตค่อยตอบแทนคืนได้ ดีกว่าไม่รู้ตอนนี้แล้วก็ทำอะไรไม่เป็นอีกในอนาคต ...) ซึ่ง อ.สม อนุญาต และให้นำมาใบเสร็จมาเบิกคืนได้ ส่วนเล่มจริงก็ให้นำมาเบิกได้เช่นกัน

พี่ให้ทางร้าน copy ที่ อาคารไชยยศฯ ช่วยตีราคาให้ เอาปกขาวดำเคลือบด้วย ทั้งหมด 680 หน้า เท่ากับค่า copy 340 บาท ค่าเข้าเล่ม ทำปก 70 บาท ตกเล่มละ 410 บาท แต่เขาลดให้เหลือ 400 บาทถ้วน
ตอนแรกว่าจะให้ร้านที่หน้า ม.เกษตร copy เพราะคุ้นเคย แต่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางขนหนังสือ ก็เลยเอาตรงนี้หละจะได้รับหนังสือกันได้สะดวกหน่อย แล้วปิด 1 ทุ่ม เผื่อติดธุระ มาสายได้หน่อย ไม่ได้ขับรถนิ ...ไม่มีรถขับด้วย เหอๆๆ

ส่วนเงินที่ออกค่า copy หนังสือ 400 พี่จะทำเรื่องเบิกคืนจากคณะฯให้

ดังนั้นก็น่าจะเป็น solution ที่อาจจะไม่ดีที่สุด แต่ก็พยายามทำให้กับทุกคนทุกฝ่ายแล้วนะครับ
1. เรามีหนังสือใช้ทันเวลา
2. ภาควิชาฯ มีเงินจ่ายได้ตามงบประมาณ
3. น้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหนังสือเอง

ส่วนเล่มจริง พี่ก็คงจะเบิกคืนจากภาคฯ ครับ แต่จะเอาไปฝากอาจารย์ให้ไปให้ห้องสมุดของคณะฯ ต่อไป แล้วใช้เล่ม copy แทน เผื่อชอบค่อยซื้อเล่มจริงใหม่ (คราวนี้จะเจิมขึ้นหิ้งเลย)

แต่สำหรับใครที่ชอบอ่านแบบ e-book ก็สามารถ download เก็บไว้ใช้ได้ครับที่ http://bsdchula.siametc.com/download อนุเคราะห์โดย ตัน ครับ


อ่อใครจะสั่งหนังสือต้องสั่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551 นี้นะครับ หนังสือ คงจะได้วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 ถ้าไม่ผิดแผน


อีกเรื่องแถมท้าย ข้าวกล่องที่หายไป
เมื่อวานตอนเลิกได้คุยกับพี่แม่บ้านที่ดูแลพวกเรา เกี่ยวกับข้าวกล่องที่หลายคนอาจจะสงสัยว่า อะไรฟะยังไม่ได้เบิ้ล แล้วข้าวเหมือนจะไม่พอถ้ามากันครบ ... ได้รับคำชี้แจงว่า ด้วยความปรารถนาดี กลัวเพื่อนที่มาที่หลังจาก break จะไม่ได้ทาน พี่แม่บ้านเลยเก็บไว้ให้ ก็เลยดูเหมือนว่าจำนวนมันขาดหายไป พี่ก็เลยบอกไปว่า เอามาวางไว้ให้หมดหละครับ ไม่เป็นไร เพราะเพื่อนส่วนใหญ่จะรู้กันเองอยู่แล้วว่าใครจะไม่มาบ้าง หรือติดธุระอะไร ถ้าไม่พอเดี๋ยวจะไล่เบี้ยจัดการกันเอง เพราะส่วนใหญ่จะมากันไม่ครบเวลาเรียน ยกเว้นเวลาสอบ คือ ดูแล้วพี่แม่บ้านก็มีสีหน้าไม่สบายใจ ก็เลยบอกว่าเอาตามนี้แล้วกันครับ ขาดหายไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องสงสัยกัน สรุปว่า ที่ข้าวกล่องที่หายไป คือ น้ำใจที่จะเก็บไว้ให้เพื่อนที่ไม่ได้มา ... โอเคตามนี้นะครับ

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

คะแนนสอบ HCI - Midterm (25%)

คะแนนสอบกลางภาค 2603692 bsd exec 2550

No

ID

กลางภาค (25)

1

5082711426

21.8

2

5082718926

14.8

3

5082727526

20.9

4

5082733226

19.3

5

5082742926

15.5

6

5082751526

19.8

7

5082765326

20.2

8

5082770426

18.4

9

5082775626

16.6

10

5082794526

20.7

11

5082797426

17.3

12

5082800626

17.5

13

5082822426

19.5

14

5082827626

21.1

15

5082840726

20.4

16

5082857426

17.1

17

5082862526

20.4

18

5082866026

20.4

19

5082869026

20.7

20

5082876326

20.2

21

5082878626

19.8

22

5082892326

18.2

23

5082894626

20.2

24

5082919726

18.8

25

5082922526

20.0

26

5082935726

19.3

27

5082975826

18.6

28

5082980926

15.7

29

5082984426

22.0

30

5083005226

17.7

31

5083023526

19.6

32

5083034426

18.9

Mean

19.1

Std Dev

1.80

N

32

Max

22.0

Min

14.8พี่ศักดิ์ เบียดแซง เจ้าของสถิติเดิม อั๋น แบบเข่นกันไป 0.2 แต้ม ... แต่โดยรวมทำได้พอๆ กัน เบียดกันแบบหายใจลดต้นคอ .... ถ้าจะได้ A คงต้องมีการกัดคอ กัดหู คนข้างหน้ากันบ้างหละครับ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ... ล้อเล่น