วันพุธที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

โหวตเสื้อรุ่น BSD2EX (FINAL แล้ว) ภายในวันอังคารที่ 23 ก.ย. ศกนี้

เสื้อออกแบบใหม่ หลังจากมีคอมเม้นต์ ป๊อปได้ทำการปรับแล้ว
ช่วยกัน vote ใหม่นะครับ คลิกที่รูปเพื่อดูเต็มๆ แล้วโหวตทางด้านขวาครับ เหมือนเดิม

กติกา:
1. โหวตได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นรีบรักษาสิทธิของตนเองครับ
2. โหวตได้ไม่เกินวันอังคารที่ 23 กันยายน ศกนี้ หรือเมื่อครบตามจำนวนโหวตเท่ากับจำนวนสมาชิกในห้อง (32 คน)
3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นดุลยพนิจของผู้ออกแบบที่เห็นตามความเหมาะสมของการออกแบบ แต่ทั้งนี้จะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบ
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ด่วน! แจ้งความจำนงลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 51 หมดเขต ศุกร์ที่ 19 ก.ย.51

ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551

กำหนดการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

นิสิตทุกชั้นปีทุกระดับการศึกษาแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน

พ. 10 ก.ย. 51 ศ. 19 ก.ย. 51

คณะรับ CR73 และ CR73A

พ. 24 ก.ย. 51 -

สทป. ประกาศเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th หัวข้อสอบถามข้อมูล

จ. 6 ต.ค. 51 -

นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษารับเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้าและเอกสารแนะนำการลงทะเบียนเรียน ที่ คณะ

จ. 6 ต.ค. 51 อ. 7 ต.ค. 51

นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต และบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

จ. 6 ต.ค. 51 อ. 7 ต.ค. 51

นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ลงทะเบียนแรกเข้า

อ. 7 ต.ค. 51 -

นิสิตใหม่ลงทะเบียนเรียนโดยการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

อ. 7 ต.ค. 51 พ. 8 ต.ค. 51

นิสิตสอบถามผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการ CR74&CR8

จ. 13 ต.ค. 51 ศ. 17 ต.ค. 51

นิสิตชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้นิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก ซึ่งเป็นผลให้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสายและชำระค่าปรับตามระเบียบจุฬาฯ ต่อไป

จ. 13 ต.ค. 51 ศ. 17 ต.ค. 51

ทะเบียนคณะรับ CR51 และ CR52 ครั้งที่ 1

ศ. 24 ต.ค. 51 -

วันเปิดเรียน

จ. 27 ต.ค. 51 -

นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 7 พ.ย. 51

นิสิตลดรายวิชา

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 5 ธ.ค. 51

นิสิตยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็นS/U หรือ V/W หรือ
ขอลงหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ

จ. 27 ต.ค. 51 ศ. 31 ต.ค. 51

วันสุดท้ายที่ผู้ประสานงานตารางสอนฯ แจ้งรายวิชาขอเปิดสอนและปิดสอนไปยัง สทป.

ศ. 7 พ.ย. 51 -

นิสิตติดต่อ สทป. เพื่อรับทราบผลการพิจารณาการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็นS/U หรือ V/W หรือขอลงทะเบียนเรียน โดยมีหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ

จ. 3 พ.ย. 51 ศ. 7 พ.ย. 51

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต สำหรับผู้ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา

ศ. 7 พ.ย. 51 -

วันสุดท้ายที่ทะเบียนคณะส่งผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้ สทป.

ศ. 7 พ.ย. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR51 และ CR52 ครั้งที่ 2

อ. 11 พ.ย. 51 -
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนจ. 10 พ.ย. 51 ศ. 14 พ.ย. 51

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าเล่าเรียนคืน (ใช้ จท45) ที่ สทป. เฉพาะกรณีที่ถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน โดยคณะ/มหาวิทยาลัย และกรณีที่ลาออก/ลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

พฤ. 4 ธ.ค. 51 -

นิสิตถอนรายวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต (ใช้ จท48) ที่ทะเบียนคณะ

จ. 8 ธ.ค. 51 พ. 14 ม.ค. 52

นิสิตถอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา (ใช้ จท48บ) ที่ทะเบียนคณะ

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 16 ม.ค. 52

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เริ่มบันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 16 ม.ค. 52

ทะเบียนคณะรับ CR51 ครั้งที่ 3

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR67

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

ทะเบียนคณะรับ CR53

พฤ. 11 ธ.ค. 51 -

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

จ. 8 ธ.ค. 51 ศ. 12 ธ.ค. 51

วันสอบกลางภาคการศึกษา

จ. 22 ธ.ค. 51 ศ. 26 ธ.ค. 51

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาเพราะป่วย

ศ. 30 ม.ค. 52 -

นิสิตพิมพ์/สอบถาม CR69 (ตารางสอนตารางสอบ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

อ. 27 ม.ค. 52 -

ทะเบียนคณะดาวน์โหลดรหัสการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษาถัดไป ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

จ. 12 ม.ค. 52 ศ. 16 ม.ค. 52

ทะเบียนคณะรับ CR58

อ. 3 ก.พ. 52 -

วันสุดท้ายของการลาพักเพราะมีความจำเป็นส่วนตัว

ศ. 20 ก.พ. 52 -

วันสุดท้ายของการเรียน

ส. 21 ก.พ. 52 -

กำหนดสอบประจำภาค

จ. 23 ก.พ. 52 ศ. 6 มี.ค. 52

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาต้น

จ. 2 ก.พ. 52 ศ. 13 มี.ค. 52

วันปิดเรียน

ส. 7 มี.ค. 52 -

วันสุดท้ายที่ สทป. รับ CR58

พฤ. 12 มี.ค. 52 -

นิสิตสอบถาม CR60 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th

พ. 18 มี.ค. 52 -

ที่มา: http://www.reg.chula.ac.th/twi2_51.html

แผน ข. ปีการศึกษาที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3)

 • 2603685 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 • 2603700 ซอฟต์แวร์สตูดิโอ 2
 • 2603712 โครงการพิเศษ 1
 • 26036XX วิชาเลือก

รายวิชาเลือก (ที่เหลืออยู่ เรียน HCI ไปแล้ว 3 หน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต)

 • 2603687 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง
 • 2603689 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
 • 2603690 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • 2603691 การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล (ADV KDD) (สงสัยต้องเลือกกันตัวนี้หละครับเทอมนี้)

เลือกเป็น ตอน 3 เท่านั้นนะครับ ตรวจสอบมาแล้ว ส่วนวิชา S/W Studio II ในคู่มือพิมพ์ผิดนะครับ เป็น 698 แต่รหัสที่ใช้ลงทะเบียน เป็น 700

ขอบคุณแบด....ที่ช่วยเตือนให้นะครับ พี่ก็ลืมไปเลย แต่ยังพอมีเวลากันนะครับ

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดสอบ นำเสนอและส่งงาน เทอม 51/1

BUSINESS SOFTWARE STUDIO I

กำหนดการนำเสนอครั้งที่ 1 (2 รอบ)
รอบที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค ปุ๋ม เปิ้ล)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)
รอบที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551

 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)
 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 4 (นุ ตัน บัว บี หมิว แนน)

การนำเสนอครั้งที่ 2: (3 รอบ)

รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 1 (อั๋น เบิร์ด อิม กิ๊บ แก้ว ญิ๋ง)
 • กลุ่ม 2 (ก็อป กิต แจ๊ค เจิน ปิ่น)

รอบที่ 2: วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 3 (ศักดิ์ กู้ ป๊อป ไท เดียร์)
 • กลุ่ม 6 (แบด ชาย หนุ่ย ปา กาน)

รอบที่ 3: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551

 • กลุ่ม 4 (นุ ตัน บัว บี หมิว แนน)
 • กลุ่ม 5 (เม้ง โจ้ อ๊อค ปุ๋ม เปิ้ล)

HCI:

 • สอบปลายภาค วันพุธที่ 24 กันยายน 2551 (18.00 - 21.00 น.)

BUSINESS SOFTWARE DESIGN

 • สอบปลายภาค วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 (18.00 - 21.00 น.)

BUSINESS SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

 • สอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 (13.00 - 16.00 น.)
 • ส่งรายงานวิจารณ์บทความงานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551
  - ให้แนบ paper ต้นฉบับมาด้วย
  - เขียน Reference ระบุแหล่งที่มาของ paper (เขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง)

วันพุธที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พรก. นิสิต นอกเวลาห้ามอยู่เฉยๆเป็นที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าทางจุฬาฯ ได้ประกาศงดการเรียนการสอนของภาคนอกเวลาราชการ ระหว่างวันอังคารที่ 2 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา หลังจากมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งกันไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีการชดเชยการเรียนการสอน หรือมีการสั่งงานเพิ่มครับ และในช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคแล้ว แต่ละวิชาก็มีการกำหนดวันส่ง project ต่างๆ เป็นการส่งท้าย มาดูกันเลยครับ


Business Software Design
- หายกันไป 2 ครั้ง อาจารย์วิวัฒน์ เลยสั่งให้ทำเอกสารออกแบบ โครงการที่แต่ละกลุ่มได้เลือกมาทำ โดยกำหนดส่งวันอังคารที่ 9 กันยายน 2551

HCI
- อาจารย์ชัชพงศ์ ขอนัดสอนชดเชย (makeup class) วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 18.00 -21.00 น. ห้องสตูดิโอ
- กำหนดส่ง Questionniare Project ภายใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2551 ก่อนเวลา 18.00 น.

Business Sofware Project Management
- อาจารย์ถาวร ยังไม่มีประกาศสอนชดเชย ครับ
- กำหนดส่งการวิจารณ์บทความ คงน่าจะก่อนสอบปลายภาคครับ

Business Software Studio I
- อาจารย์สมจารี กำหนด การนำเสนอความก้าวหน้าครั้งแรก วันอังคารที่ 11 และ 18 กันยายน 2551 การจัดลำดับกลุ่มพี่จะให้จับฉลากเร็วๆ นี้ ส่วนกลุ่มไหนจะขอสลับกันอย่างไรค่อยว่ากันอีกที อาจารย์แจ้งว่าจะเป็นการดูแนวทางว่าแต่ละกลุ่มมากันถูกทางแค่ไหน น่าจะเป็นเรื่อง Requirements ก้บเรื่องของ Project Scope นะครับ
- การนำเสอนครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม หลังจากกลับมาจากรับน้อง (4-5 ตุลาคม 51) ใช้เวลา 3 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551

หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ พี่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คงต้องเช็คเมล์กันบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆ ด้วยนะครับ ใกล้จะสอบปลายภาคแล้ว